PolskiAngielski
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego qqprojekt.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów.

 2. Przedmiotem działalności qqprojekt.pl jest sprzedaż biżuterii i rękodzieła.

 3. Wszystkie prace oferowane i dostępne w qqprojekt.pl są dziełami wykonanymi w pojedynczych egzemplarzach.

 4. Sprzedającym jest: Jazz Creative Maciej Żbikowski z siedzibą: Sławoszewo 72-003, ul. Złota 14, NIP 851-301-49-22.

 5. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.

§ 2 Ogólne zasady korzystania z sklepu internetowego

 1. Kupującymi mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które jednak posiadają zdolność prawną.
 2. Oferta sklepu qqprojekt.pl obowiązuje na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej (po uprzednim ustaleniu kosztów wysyłki) oraz w pozostałych państwach – po indywidualnym określeniu rodzaju i sposobu dostawy.
 3. Wszystkie ceny podane w qqprojekt.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 4. Ceny towarów oferowanych w sklepie qqprojekt.pl nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Informacje o towarach podane na stronie qqprojekt.pl - w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie qqprojekt.pl z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia następuje niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupujący przedstawi zestawienie informacji kluczowych dla zamówienia – w szczególności nazwę zamówionego towaru, jego ilość, łączną ce towaru i wysyłki oraz wybraną formę płatności.
 3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty. Potwierdzenie zamówienia jest tym samym równoznaczne z przyjęciem, że Kupujący wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za określony towar.
 6. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem qqprojekt.pl są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 7. Ceny towarów wskazane na stronie qqprojekt.pl mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia, w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, braku współdziałania Kupującego przy wyborze istotnych elementów zamówienia lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku dokonania płatności za transakcję która nie może dojść do skutku z winy Sprzedającego, Sprzedający niezwłoczne dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na konto Kupującego.

§ 4 Czas realizacji

 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta qqprojekt.pl była aktualizowana na bieżąco, a większość towarów znajdujących się w ofercie była dostępna. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, gdyby dany towar nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Zamówione towary są wysyłane w ciągu 3-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 3. W przypadku towarów dostępnych na zamówienie, termin ich realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych, w zależności od czasu ich wytworzenia w qqprojekt.pl.
 4. Jeżeli wykonanie zamówionego przez Kupującego towaru wymaga więcej czasu niż 14 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 5 Dostawa

 1. Towar oferowany za pośrednictwem qqprojekt.pl jest dostarczany terenie Polski, na obszarze Unii Europejskiej (po uprzednim ustaleniu kosztów wysyłki) oraz w pozostałych państwach – po indywidualnym określeniu rodzaju i sposobu dostawy.
 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie qqprojekt.pl lub jest ustalany indywidualnie.
 3. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 4. Kupujący ponosi wszelkie konsekwencje wynikłe z błędnie podanego adresu dostawy.
 5. Termin otrzymania przesyłki jest zależny od wybranego sposobu dostawy, zgodnie z regulaminem spedytora.
 6. Towar zostanie wysłany, gdy zapłata zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.
 7. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu przelewy24.pl, wysyłka nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji wykonanej prawidłowo w terminie 3-7 dni.

§ 6 Formy płatności

Kupujący ma możliwość wybrania formy płatności za zakupiony towar z jednej ze wskazanych poniżej opcji:

 1. PRZELEWY24 - przedpłata na konto za pomocą transakcji realizowanej za pomocą operatora PRZELEWY24
 2. Za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 3. Przelew standardowy

Dane Sprzedającego do przelewu to: 

Jazz Creative Maciej Żbikowski z siedzibą: Sławoszewo 72-003, ul. Złota 14, NIP 851-301-49-22
Bank ING
Numer konta: 16 1050 1520 1000 0097 3307 6666


§ 7 Reklamacje

 1. Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością (produkt, metka, rachunek, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór formularza odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj) oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z przesyłką. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem sklep@qqprojekt.pl informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu (Jazz Creative Maciej Żbikowski, Sławoszewo 72-003, ul. Złota 14). Reklamowany towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Sklep zwróci Klientowi koszty wysyłki Reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta .
 3. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór ze Sprzedawcą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 4. Reklamację można złożyć pisemnie, mailowo na adres: sklep@qqprojekt.pl. Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, a także krótkim opisem wady. Za ewentualne braki Sprzedawca ma prawo domagać się rekompensaty.
 6. W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że uznał je za uzasadnione.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, będącego konsumentem z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Sprzedającego przed jego upływem.
 9. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.
 10. W przypadku zgłoszenia reklamacji w sposób całkowicie nieuzasadniony i pozbawiony podstaw Kupujący poniesie wszelkie koszty wywołane takim postępowaniem.
 11. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera ułatwi Sprzedającemu ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
 13. Sprzedający informuje, że wraz z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), paragraf dotyczący rozpatrywania reklamacji zostanie dostosowany do wymogów tej ustawy.


§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem sytuacji, w których prawo to jest wyłączone odrębnymi przepisami. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Odstąpienie może nastąpić bądź na piśmie, bądź za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Termin do odstąpienia zaczyna biec od chwili odebrania rzeczy przez Kupującego.
 2. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Należy bezpiecznie towar zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT"
 3. Prawo do odstąpienia jest wyłączone w szczególności w przypadkach gdy rzecz została wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedający poinformował Kupującego, że po wykonaniu w pełni usługi straci on prawo do odstąpienia od umowy, na co Kupujący wyraził wyraźną zgodę.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oryginał bądź wydruk pisma informujące, o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, fakturę) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze za towar.
 5. Zwracany towar powinien być kompletny tj. wysłany wraz z cała zawartością otrzymanej przesyłki. Za ewentualne braki Sprzedawca ma prawo domagać się rekompensaty.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2023 r.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ